Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

„Dzielmy się wiarą jak chlebem”.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.
 2. Siedzibą konkursu jest
  Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach,
  40-066, ul. Mikołowska 32,
  tel. 32-2517-045; fax:32 / 607-31-93;    
  e-mail: parafia@piotripawel.wiara.org.pl
 1. Adresatami konkursu są osoby pełnoletnie, które w formie pisemnej chcą podzielić się osobistym świadectwem wiary.
 2. Dopuszczalne formy to: opis, opowiadanie, wiersz.
 3. Praca konkursowa nie powinna przekraczać 1 dwustronnej kartki A4.
 4. Praca może być napisana odręcznie lub na komputerze.
 5. Praca musi być na końcu podpisana w następujący sposób:
  tytuł pracy, imię i nazwisko,  wiek, tel. kontaktowy lub adres e-mail, parafia
 1. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem należy dostarczyć do siedziby konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września b.r.  przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub wysłać na adres: ojciec75@wp.pl
 2. Prace złożone na konkurs można odebrać do 14 dni od dnia zakończenia konkursu, po uprzednim uzgodnieniu terminu lub w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 4. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 5. W sprawach spornych, dotyczących niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury.
 6. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w sobotę 7 października 2017r. w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 8. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
 9. Regulamin można pobrać na stronie internetowej: www.piotripawel.wiara.org.pl

 

Temat konkursu: „Dzielmy się wiarą jak chlebem”.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Tytuł pracy: …...................................................................

Imię i nazwisko autora: …............................................................

Wiek: …..................... 

Telefon: …......................................

Adres e-mail    …............................................  

Parafia: ….................................................................................

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów przekazanych przeze mnie danych osobowych uczestników konkursu oraz umieszczenie ich w bazie danych, stworzonej dla celów marketingowych konkursu, a także ich dalsze przekształcanie w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe przetwarzane są przez Organizatorów w celach marketingowych i mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z Organizatorami, a także iż jestem uprawniony do wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji i materiałów marketingowych Organizatorów konkursu. Zgadzam się na publikację prac w celach promocji i reklamy konkursu.

 

Podpis: …..................................................................

 

 

REGULAMIN I OŚWIADCZENIE DO POBRANIA W FORMACIE PDF

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)